Undersökningen gjordes 1995 av förbundets dåvarande sekreterare Ylva Fjäder för att kartlägga lokal tv:ns omfattning i svenskfinland.

 

Undersökning om
Lokal-TV verksamheten
i Finland


av
Ylva Fjäder
1.12.1995

 

OBS! På begäran kan reviderade uppgifter införas i undersökningen. Dessa presententeras isåfall som en fotnot med en länk till ny information, på så sätt hålls själva undersökningen, som visar situationen i december -95, intakt.

Webmaster

 


Förord
 
 

Denna undersökning har gjorts på initiativ av Förbundet Finlandsvensk lokal-TV. Medel för undersökningen har beviljats av Trafikministeriets avdelning för kommunikationsförvaltningen.

Utforming, bearbetning och sammanställning har gjorts av Förbundets sekreterare Ylva Fjäder.

Undersökningens syfte är att kartlägga lokal-TV verksamhetens omfattning i Svenskfinland. Att få en sammanställning som ger en helhetsbild över lokal-TVs omfattning av idag. 

Undersökningen ger information till övriga intresserade samt ger varje lokal-TV en inblick i andras situation. Den ger också Lokal-TV förbundet värdefull information som kan användas i det fortsatta arbete för att utveckla lokal-TV verksamheten. Dessutom kan Förbundet med undersökningen ge information till högre instanser samt motsvarande organisationer i Finland och utanför landet.

Vi vill här tacka främst Trafikministeriet och Mikael Åkermarck som gjorde denna undersökning möjlig och även alla lokal-TV som satt ner tid och kunskap på att sammanställa informationen till undersökningen.

Förbundet Finlandsvensk lokal-TV

1.12.1995 
 


Inledning

Undersökningens material har insamlats med svarsblanketter som under sommaren1995 skickades ut till 28 lokal-TVn i Svenskfinland. Svaren baserar sig på uppgifter från 1994.

22 svar inkom. Två lokal-TVn har gått i konkurs, de är Kokkola TV och Dalsbruks lokal-TV. Fyra lokal-TVs verksamhet ligger lågt och sändningar förekommer sporadiskt, de är Hangö lokal-TV, Skärgårdskanalen, Sam-kristen När-TV och Kasvisionen. De lokal-TV som idag är aktiva i Svensk-finland torde finnas med i denna undersökning.

Undersökningen är upplagd så att först finns en sammanfattning av alla 22 svaren. Denna sammanfattning är inte helt korrekt såtillvida att alla inte svarat på alla frågor. Men sammanfattningen fyller sin funktion trots allt eftersom den ger en helhetsbild över verksamheten som ger värdefull information. 

Sedan finns de 22 lokal-TV svaren presenterade s.g.s i sin helhet. Beroende på svarens längd är de i viss mån sammanställda. Det väsentliga torde finnas med.

Om man ser på lokal-TVs utveckling de senaste fem åren har det skett relativt stora förändringar. Två tidigare undersökningar; "Närmedia och Församling" av Ulla Launonen (31.7.1985) och "Närmedier i Svensk-finland" av Tommy Mård (31.8.1989) tillsammans med denna under-sökning ger en bra bild av utvecklingen.

Kabelnätet i Svenskfinland har byggts ut i kraftig takt. I Tommy Mårds (1989) under-sökning fanns sammanlagt ca 40.000 anslutna hushåll bland de 30 lokal-TV som där fanns med. Flera har idag slutat sin verksamhet eller slagit ihop sig med närliggande lokal-TV och siffran visar ändå på ca 70.000 hushåll anslutna till de 22 lokal-TVn som finns 1995. 

Sändningens längd var 1989 i medeltal 100 minuter per sändning men mera sällan sändning. Idag är sändningen i medeltal 60 minuter men oftare sändningstillfällen.

På tekniksidan har det skett en enorm utveckling. Från tidigare mestadels VHS och U-MATIC till S-VHS och BETACAM. 

Däremot var visionerna och planerna större i undersökningarna från 1985 och 1989. Verkligheten och de många produktionsåren har satt sina spår bland lokal-TV idag. I och med den tekniska utvecklingen och antalet fler tittare har den ekonomiska sidan blivit mer betungande och produktions-sidan mera krävade.


Mera information

För mera information och beställning av undersökningen (som är kostnadsfri) tag kontakt eller skriv till:

Förbundet Finlandssvensk lokal-TV r.f.

Ylva Fjäder

Fagerkullavägen 21

21610 KIRJALA

Tel: 02-4586 770

Email: lokaltv.sekr@efo.fi


SAMMANFATTNING

av resultaten

Anställd och frivillig personal

Anställd personal har 4 lokal-TV och de övriga det vill säga 18 stycken arbetar helt på basis av frivillig arbetskraft. Genom åren har på lokal-TV jobbat 687 personer, varav 68 % män och 32 % kvinnor. Det ger ett medeltal på cirka 31 personer per lokal-TV.

Under 1994 har uppskattningsvist 307 personer varit involverade av vilka 72 % män och 28 % kvinnor. Vilket ger ett medeltal på 14 personer per lokal-TV.

När lokal-TV startat

1980 bildades Nykarleby lokal-TV och Kristinestads lokal-TV och de är de äldsta. I Nykarleby gjordes den första sändningen så tidigt som 17.12.1972.

Terjärv TV och Kållby lokal-TV sände första gången 1981. De övriga har startat sin verksamhet i huvudsak under 1980-talet. Den senaste nykom-lingen är Solf lokal-TV som hade första sändningen 1993.

Genomsnittliga åldern på lokal-TV i Svenskfinlandär 10 år.

Hur ofta och hur lång sändning

11 lokal-TV (50 %) av de som svarat har sändningar 1 gång i veckan. 

6 stycken (27 %) sänder varannan vecka och 3 stycken (14 %) en gång per månad. De övriga har mera sporadisk sändningstid. Alla lokal-TVn utom Närpes När-TV har sommaruppehåll. 

Sändningens längd är i medeltal ca 1 timme (58 min). Under 1994 sände de 22 lokal-TV stationerna sammanlagt 1.480 timmar program. Det ger ett genomsnitt på 67 timmar per lokal-TV. 14 lokal-TVn har repris-sändningar.

Anslutna hushåll

Totalt 67.953 hushåll är anslutna i kabelnäten hos de 16 lokal-TV stationerna. (Närpes och Kristinestad sammanfattas skilt då de sänder eter.) Det innebär 3.576 anslutna hushåll i genomsnitt per lokal-TV. 
 

Potentiella tittare

Ca 150.000 personer kan se lokal-TV via kabelnätet. Uppgifterna är inte helt korrekta då vissa lokal-TVn uppgett ett större sändningsområde än det egna kabelnätet. Det ger varje lokal-TV ca 7.500 potentiella tittare. De 17 lokal-TVn som uppskattat sina tittare per sändning gav ett medeltal på 1.100 tittare. 

Etersändna program

Närpes När-TV och Kristinestad TV som sänder per eter har tillsammans ca 50.000 potentiella tittare. De sänder i samma område. Enligt en tittarunder-sökning skulle När-TV ha 4.000 tittare per sändning och Kristinestad mot-svarande 3.000 tittare. 

Programinnehåll

Av allt program som sänds i lokal-TV är 93 % producerat lokalt. Reklam förekommer sällan, 2,5 %. De egna programmen är uppdelade i följande programtyper:

aktualiteter 21 % 

kultur 18 %

sport 7,5 %

övrigt 53,5 %

Totalt 100 %

Av programmen sänds cirka 25 % i direktsändning. Den språkliga fördel-ningen på programmen är 90 % svenskspråkigt och 7,5 finskspråkigt och 2,5 % tvåspråkigt.

Textinformation

Rullande textslingor i kabel nätet mellan sändningar har 15 lokal-TVn.

Textinformationen bestod till 38 % av föreningsinformation , 20 % av reklam och 42 % övrig information (bl.a.egen programinformation).

Av de som hade reklam i textinformationen (9 stycken) var det genom-snittliga priset på en sida 188 mk.
 
 
 
 

Utrustning

Av de olika videoformat som existerar bland lokal-TV var fördelningen följande:

S-VHS 13

VHS 7 OBS! Flera olika format i samma lokal-TV

U-MATIC 5

BETACAM 5

Ekonomi

Den ekonomiska situationen bland lokal-TV är av varierande slag. Det finns lokal-TV stationer som inte har inkomster till de som får sina inkomster till största delen av reklam.

En gemensam nämnare vad gäller inkomster är att de frivilliga tittar-avgifterna eller årsavgifterna är av stor vikt för de flesta lokal-TVn. Liksom jul- och nyårshälsningar. Dessutom uppger 12 lokal-TVn att de fått bidrag från stad/kommun.

På utgiftssidan är det de stora utgifterna kring anskaffning och underhållning av utrustningen som förenar. Flera har dessutom låneamorteringar och räntor som stora utgiftsposter. För de lokal-TV som hade anställd personal var löneutgifterna stora.

Frivilliga tittaravgifter

15 lokal-TVn hade frivilliga tittaravgifter och storleken på avgiften varierar från 10 mk till 150 mk. Medelavgiften blir cirka 100 mk. 

Procentuellt hur många som betalade låg mellan 0 % och 83 %. Genomsnittet blev cirka 40 %.

Framtidstankar och problem

Varje lokal-TV station har olikartade problem, men flera av dem har liknande problem. Det som de flesta nämner om är bristen på aktiva medarbetare. Trots det stora antalet personer som är involverade i lokal-TV, 14 i medeltal per lokal-TV, så är aktiviteten bland dessa ett problem.
 
 

Det egentliga arbetet sköts i de flesta fall av endast ett fåtal aktiva, en kärntrupp. I några lokal-TV upplevdes den höga medelåldern som ett problem och man önskade en föryngring av medarbetarna.

Framtiden är beroende av hur många som ställer upp frivilligt i fort-sättningen. Osäkerheten på det området är ett typiskt drag hos lokal-TV idag.

Den ekonomiska sidan är även en stor osäkerhetsfaktor. Många är direkt beroende av tittarnas avgifter och staden/kommunens bidrag. 

Flera har också utrustning i dåligt skick och skulle behöva investera i i en ny, men den ekonomiska förutsättningen finns inte. Andra har tagit banklån för inköp av utrustning och kämpar med amorteringar och räntor.

Sammanfattningsvist kan sägas att det råder stor skillnad mellan situationerna bland lokal-TV idag. Flera såg positivt på framtiden med inköp av ny utrustning, ny studio och bra ekonomisk situation. Men de flesta hade de gemensamma problemen kring ekonomin och svårig-heten få aktiva medlemmar involverade i verksamheten.

En direkt positiv anda låg inte över de svarandes förklaringar om framtiden. Flera hade problem med att få inkomster och var direkt beroende av bidrag. Lokal-TV som verksamhet bör få uppmärksamhet för att på så sätt kunna trygga dess existens och hålla bidragsgivarna medvetna om verksamheten. 

Lokal-TV i Svenskfinland är Nordens äldsta, men vad gäller den ekonomiska situationen är den mycket sämre jämfört med t.ex. Sverige. Att hålla igång verksamheten endast på frivillig arbetskraft och med betungande lån för utrustning ses som de svåraste lokal-TV har att tampas med i framtiden. Det är den ekonomiska situationen som är avgörande för flera lokal-TVs fortsatta existens. 

15 av lokal-TV var medlemmar i Förbundet Finlandsvensk lokal-TV och över lag var erfarenheterna positiva. De som ej var medlemmar hade främst ekonomiska orsaker som förklaring och några hade inte känt till Förbundet.


LOKAL-TV ENSKILT PRESENTERADE

(i bokstavsordning)
1. Bygde-TV

Södra Munsalavägen 6 B

66950 Munsala

Tel. 967-7641 111 Kontaktperson: Yrsa Nymark

Anställd personal finns inte. Genom åren har 25 män och 25 kvinnor varit med i verksamheten. Under 1994 8 män och 8 kvinnor. Bygde-TV har bildats 1988 och första sändningen skedde samma år på våren och från hösten 1988 har regelbundna sändningar startat.

Sändning cirka 14 gånger per år och sändningen går i repris. Sändningens längd i medeltal 70 min. Under 1994 sändes ca 20 timmar program. Sommaruppehåll mellan juni - augusti/september. Inom Munsala området 900 anslutningar. 

Sändningarna går även ut över Oravais centrum genom byte av kassetter med Årvas-TV och dessutom samarbetar man med NY-TV och sändnings-området är också Nykarleby - Jakobstad med omnejd. Potentiella tittare ca 20.000 och per sändning uppskattat till ca 2.000.

Programinnehåll: Programtyp:

aktualiteter 25 % eget producerat 90 %

kultur 40 % utomstående prod. 10 %

sport 15 % reklam -

övrigt 20 % religiöst 4 % varav 

direktsändning 18 % övrigt - 

Svenskspråkiga program till 100 %.

Textinformation finns och sker på en Amiga 500 och sidorna byts ca

1 gg/vecka. Och sidornas medeltal per slinga 10-15. Innehållet i text-informationen är till 90 % av föreningar och 10 % övriga. Sidorna är gratis.

Utrustningen är S-VHS och märket JVC. Vid starten fanns en JVC-VHS vilken var hyrd.

Verksamhetens huvudsakliga inkomster är tittaravgifter och bidrag. På utgiftssidan dominerar kassettinköp och servicekostnader. Tittaravgiftens storlek är 100 mk och ca 70 % betalade 1994.

Kommunen har gett ekonomiska bidrag åt verksamheten.

Problem som existerar är personalbrist och föreningen är medlem i Förbundet och har "knappt några erfarenheter alls, vi är så nya medlemmar".
 

2. Ab Ekenäs TV

PB 64

10601 Ekenäs

tel. 911-246 1660 Kontaktperson: Gösta Berglund

Har ej anställd personal. Genom åren jobbat 6 män. Under 1994 11 män och 3 kvinnor. 

Lokal-TV bildades maj 1983. Första sändningen skedde 1985. Regelbundna sändningar inleddes 1987. Sändning sker 1 gång per vecka, inga repriser. Sändningens längd i medeltal 1,5 h. Under 1994 sändes 45 timmar program. Sommaruppehåll förekommer juni - augusti.

Anslutningar 3.200, potentiella tittare 3.200 x 2,5 = 8.000. Gällande programinnehållet finns endast uppgifter om att 50 % av programmen (cirka 25 h) är direktsänt. Och programmen är till 100 % eget producerat material och svenskspråkigt.

Textinformation finns ej. Utrustningen är S-VHS: 

Kamera och bandspelare: Sony Hi 8, Panasonic VHS, JVC S-VHS. Editering: Panasonic S-VHS.

Vid starten fanns en hemma VHS utrustning.

Huvudsakliga inkomster: stadens bidrag och eget arbete + kopior. Huvudsakliga utgifter: ej nämnt. Frivilliga tittavgifter finns och per år ger det en inkomst på 12.000 mk och 5 % betalar. Staden stöder verksamheten, under 1994 erhölls bidrag på 40.000 mk.

Medlem i Förbundet.
 
 
 

3. Forsby lokal-TV

68920 Forsby

967-7669 406

Forsby lokal-TV har endast 23 anslutna hushåll och verksamheten drivs av 2-3 frivilliga personer. Verksameten har startat 1987. Forsby lokal-TV sänder under vinterhalvåret och 1994 sändes 20 timmar program.

Utrustningen är VHS. Årsavgiften är 300 mk. Från Pedersöre kommun ett bidrag på 1.700 mk 1994. Har ett utbyte av kassetter med Kållby lokal-TV.

4. Jakobstad TV Pietarsaari r.f.

Alholmsgatan 8

68600 Jakobstad

967-7234 503 Kontaktperson: Bo-Orvar Ingo, ordf.

Anställd personal finns i form av en civiltjänstgörare samt en verksamhetsledare (juli-dec) vars lön staten betalar.

Under åren har 6 män och 2 kvinnor jobbat med verksamheten och under 1994 samma antal.

Lokal-TV har bildats 1986 och samma år skedde första sändningen och regelbundna sändningar startade i december 1986.

Sändning 1 gång i veckan utan reprissändning. 43 gånger sändning per år och sändningens längd i medeltal 2,5 tim. Under 1994 sändes 91 tim 39 min. Sommaruppehåll juni-augusti/september.

Anslutningar finns 14.000 i kabelnätet. Potentiella tittare eller tittare per sändning ej uppgivet.

Programinnehåll Programtyp

aktualiteter 30 % eget prod. material 90 %

kultur 30 % utomstående -

sport 10 % reklam 10 %

övrigt 30 % religiöst 10 %

varav 

direktsändning 22 % 

Svenskspråkiga program 60 % och finskspråkiga 40 %.

Huvudsakliga inkomster är från reklam och tittaravgifter. Utgiftssidan domineras av reparationsutgifter och teostoavgifter (bakgrundsmusik) och telefon.

De frivilliga tittaravgifternas summa 1994 var 10.000 mk och 25 % betalade. Under 1994 gav staden ett bidrag om 6.000 mk.

Text-informationen sköts med en Amiga 3000, Scala MM 400 och sidorna byts 5 ggr/vecka. Innehållet i textinformationen är till 11 % reklam. En reklamsida kostar 540 mk och en sida för föreningar 420 mk.

Utrustningen är S-VHS och det finns 4 Panasonic kamera och bandspelare varav två bärbara och editeringen är också Panasonic. Finns också en video text och grafik maskin. Vid starten fanns U-matic high band JVC.

5. Karis TV AB Karjaan TV OY

Dalgatan 7 (studio)

10300 Karis

tel. 911-233 788 (studio)

9500-472213 kontaktperson: Egon Blomqvist

Har ej anställd personal. Genom åren har uppskattningsvist 60 män och 30 kvinnor jobbat för lokal-TV. Motsvarande siffror för 1994 är 8 män och 3 kvinnor regelbundet och 12 resp. 5 mera sporadiskt.

Lokal-TV har bildats 1986 och den första sändningen skedde 19.5.1989. Regelbundna sändningar inleddes januari 1990.

Sändning är 1 gång per vecka och inga repriser. Sändningens längd i medeltal 90 minuter och under 1994 sändes 62 timmar program. Sommaruppehåll juni - augusti.

Anslutna hushåll 1.778 (31.12.1994). Potentiella tittare uppskattat till 5.300. 

Programtyp: Programinnehåll:

aktualiteter 16 % eget material 95 %

kultur 6 % utomstående 5 %

sport 18 % reklam 1,6 %

övrigt 56 % religiöst 0,8 %

varav

direktsändning 43,5 

Svenskspråkigt 65 % och finskspråkigt 35 %.

Textinformation finns. Amiga 2000 och Amiga 500. Sidorna bytes sporadiskt och per slinga max 25 sidor.

Innehållet i textinformationen till 50 % reklam och resten egen information. En sida reklam kostar 600 mk/ 2 veckor.

Utrustningen är S-VHS.

Kamera och bandspelare: 2 x JVC KY-17E (kamera), 1 x BR-A411E (SVHS-recorder), 1 x Panasonic MS1 (SVHS camcorder).

Editering: JVC BR-S611-E (player), JVC BR-S811 E (recorder), JVC RM-86U (edit contr.), JVC KM-1600 (bildmixer), JVC 2 x TM-1500 PS (monitorer), Soundcraft 200 B (ljudmixer), JVC KM-F250 (tbc).

Övrigt: portabel sändningsenhet = Polarvideo bildmix + Roger TBC, 2 x Panasonic FS 1 bandsp. + 2 x JVC 12" monitorer och ljudmix.

Vid starten fanns den portabla sändningsenheten. Panasonic VHS-edit, Panasonic MS 1 KAM och JVC rörkamera.

Huvudsakliga inkomster: textreklam (inför julen), kasettförsäljning, projekt (beställningsjobb), videoreklam, sponsorerade handbollssändningar (37.460 mk)

Huvudsakliga utgifter: Material, reseersättningar/provisioner, hyra (utrustning/kabel), övriga driftskostnader.

Inga frivilliga tittaravgifter. Kommunen gav verksamheten stöd 1995.

Till framtidsplanerna hör sändningar som förut 1 gg/vecka + alla stadsfullmäktigemöten i direktsändning. Mera utomstående producerat material.

Problem: Att få intresserade människor att frivilligt arbeta med lokal-TV. Att få ekonomin att gå ihop, utrustningen behöver snart förnyas.

Medlem i Förbundet.
 
 

6. KRS-TV r.f.

tel. 962-2212 981 (studio)

Kontaktperson: Kaj Björni, sekr.

Anställd personal finns ej. Genom åren uppskattningsvist jobbat 20 män och 3-4 kvinnor. Under 1994 2 män och 1 kvinna.

Lokal-TV bildades 1984 och samtidigt startade regelbundna sändningar, men första sändningen skedde 21 september 1980.

Sändning sker per eter och 2 gånger per vecka (249 timmar 1994). Reprissändning en gång i veckan (90 timmar 1994). Sändningens längd i medeltal 120 min. Under 1994 sändes 150 timmar och sommaruppehåll under juli månad 1995.

55.000 potentiella tittare och enligt tittarundersökning cirka 3.000 tittare per sändning.

Programtyper: Programinnehåll:

aktualiteter 20 % eget material 99 %

kultur 60 % utomstående 2 timmar

sport 5 % reklam - 

övrigt 15 % religiöst 10 timmar

varav

direktsändning 20 %

Svenskspråkiga program 35 %, finskspråkigt 20 % och tvåspråkigt 45 %.

Textinformation med FUR AV 240 textgen. Innehållet 90 % föreningar och 

10 % övrigt. Utrustningen S-VHS. Kamera och bandspelare: JVX x 2 S-VHS, 3 rörskameror KY 210 - 310 (low band U-matic). Editering: JVC 611/811, UVW 1600/1800. Vid starten 1980 fanns betamax utrustning. 1983 U-matic low band.

Huvudsakliga inkomster: frivilliga tittaravgifter, stadens understöd 

(45.000 mk). Huvudsakliga utgifter: idog programverksamhet, hyror på YLE utrustning, leasing av mikrovågssändare.

Frivilliga tittaravgiften är 90 mk+150 mk utom kabel TV. 1994 betalade 12 %.

Framtiden: Idag ser det väl osäkert ut men om stadens stöd fortsätter borde verksamheten fortsätta. Problem: Vi borde få mera folk aktiverat som hallåor och intervjuare.

Är medlem i Förbundet.

7. KÅLLBY NÄR-TV

Centrumvägen 130

68600 Kållby Kontaktperson: Bo Pettil, ordförande

Anställd personal finns inte. Genom åren arbetat 15 män och 12 kvinnor i verksamheten och under 1994 9 män och 8 kvinnor. Lokal TV-bildades 1981 och då skedde första sändningen. Regelbundna sändningar inleddes 1984.

Sändningar varannan vecka, cirka 20 gånger per år, repriser varannan vecka (cirka 15 gånger per år). Sändningens längd cirka 100-140 minuter. Under 1994 sändes 45 timmar. Sommaruppehåll under juni och juli.

Anslutna hushåll 1.600. Potentiella tittare 6000 ? (återsänd över Jakobstad). Antal tittare per sändning 2.000 ?.

Programtyp: Programinnehåll:

aktualiteter 22 % eget material 67 %

kultur 22 % utomstående 11 %

sport 22 % reklam -

övrigt 34 % religiöst 11 %

varav övrigt 11 %

direktsändning 22 %

Svenskspråkigt 99 %, finskspråkigt 1 %.

Textinformation finns med Videomixer med textgenerator. Sidornas antal varierar mellan 1 -10. Innehållet föreningar 40 % och övrigt 60 %. Gratis och reklam förekommer inte.

Utrustning S-VHS Panasonic.

Huvudsakliga inkomster: Bidrag, julhälsningar, medlemsavgifter. Huvudsakliga utgifter: Videomixerbyte, videoinköp, studiombyggnad.

Frivilliga tittaravgiftens storlek 50 mk i Kållby eller 180 mk övriga. Cirka 70 % betalade 1994. Bidrag från kommunen 1994. Annars fått bidrag från Trafik-ministeriet och Kulturfonden.

Framtidsplaner: svårt att få frivilliga med i verksamheten, men annars har vi planer på att hålla igång på den nivån vi har råd med (det är inte bara utrustning som behövs det är kunnande).

Problem: Folk i allmänhet tror att det behövs nästan proffs för att kunna komma med i gänget och därför ännu mera kurser och info ör de som vill vara med.

Är ej med i Lokal-TV förbundet med orsaken att ej förstått varför, men tänker gå med och se vad det har att bjuda på. I princip inte sitta på möten utan producera program.

8. KÄRKLAX LOKAL-TV

Kärklaxvägen 245

66640 Maxmo

tel. 961-3450 197 Kontaktperson: Henrik Blom

Finns ej anställd personal och genom åren har 3 män och 2 kvinnor jobbat med verksamheten, 1994 2 män.

Lokal-TV bildats 1990 och i augusti samma år skedde första sändningen. Regelbundna sändningar sedan starten.

Sändningar 15 gånger per år med enstaka reprissändningar.

Sändningens längd i medeltal 60 minuter. Under 1994 sändes cirka 25 timmar. Sommaruppehåll juni och juli.

70 anslutna hushåll. 150 potentiella tittare och per sändning cirka 80-90.

Alla program är eget producerat och svenskspråkiga. Textinformation finns ej. Utrustningen är VHS och Philips till märket.

Huvudsakliga inkomster: årsavgifter och nya anslutningar. Huvudsakliga utgifter: stolphyra, försäkringar, elavgifter, övrigt underhåll.

Inga frivilliga tittaravgifter. Och vad gäller verksamhetens framtid så fortsätter man som tidigare och önskar att de ekonomiska problemen kunde ordnas. 

Ej medlemmar i Lokal-TV förbundet.

9. LAPPFORS BYARÅD LAPPFORS NÄR TV

Smädasvägen 143

68840 Nederlappfors

tel. 967-165 5130 Kontaktperson: Per-Albin Vik

Ingen anställd. Genom åren arbetat 2 män och 2 kvinnor och under 1994 1 man.

Lokal-TV bildats 1988 och då skedde första sändningen och de har fortsatt regelbundet sedan dess. 1992-1994 var en paus i verksamheten pga för lite intresse för verksamheten.

Sändning varannan vecka, sändning i medeltal 90 minuter. Sommaruppehåll under maj-augusti. Antalet anslutningar är 85 och potentiella tittare cirka 350. Ingen textinformation. 

Utrustning: VHS och S-VHS. Vid starten fanns VHS kamera och band-spelare.

Verksamheten har inga inkomster. På utgiftssidan finns räntor och amorteringar.

Framtiden ser bättre ut tack vare Byarådets övertagande av det ekonomiska ansvaret. Problemen är av ekonomisk natur och att få frivillig arbetskraft.

Ej medlemmar i Lokal-TV förbundet av ekonomiska orsaker.

10. LARSMO NÄR-TV r.f.

Poste Restante

68570 Larsmo 

967-7281 462 Kontaktperson: Jarl Kronqvist,

Ingen anställd personal, men genom åren cirka 30 män och 13 kvinnor varit med i verksamheten. Under 1994 22 män och 9 kvinnor.

Lokal-TV är bildad 15.6.1988 och första sändningen har skett 5.9.1988. Regelbundna sändningar inleddes november 1989.

Sändning sker 1 gång per vecka, cirka 40 ggr/år. Programmen går i repris. Sändningens längd i medeltal cirka 90 minuter och under 1994 sändes sammanlagt 50 timmar. Sommaruppehåll maj-augusti (fullmäktigemöten sänds). 

Anslutna hushåll cirka 800 inom Larsmo och cirka 13.00 i övriga kabelnätet. Potentiella tittare 30.000 och per sändning uppskattningsvis 1000 tittare.

Programtyp: Programinnehåll:

aktualiteter 30 % eget program 98 %

kultur 20 % utomstående 1 %

sport 8 % reklam 1 %

övrigt 42 % religiöst 4 tim.

varav 

direktsändning 26 %

Svenskspråkigt till 99 %. Resten finskspråkigt.

Textinformation finns inte. 

Utrustningen är S-VHS och det finns 3 Panasonic kameror MS 4, 1 kamera JVC 1000 HS. På editeringssidan Panasonic; player AG 7500, rec AG 7500, bildmix MX-50. S-VHS vid starten.

Huvudsakliga inkomster: medlemsavgifter, kommunalt bidrag, försäljning av program, inkomst från Arbis kurs, julhälsningar, Trafikministeriet, sponsorer

Huvudsakliga utgifter: kassetter, underhåll av utrustningen, komplettering av utrustningen, försäkringar.

Frivilliga tittaravgiftens storlek är 50 mk och 33 % betalade 1994. Kommunen har under 1994 bidragit med 10.000 mk plus att studioutrymmet är hyresfritt.

Framtidsplaner: nya studioutrymmen tas ibruk inom snar framtid. Problem: För få redigerare, svårt bevaka aktuella händelser dagtid, verksamhets-ledare saknas.

Medlem i Förbundet; bra kursverksamhet och träffar.

11. Malax TV produktion AB

Byåkersvägen 49 a

66100 Malax

961-3651 471 Kontaktperson: Alf-Håkan Antell

Person anställd med sysselsättningsmedel 6 månader, arbetskraftsmyndigheterna betalade 60 % av lönen. Anställningstid 9.1 - 8.7.1995. Genom åren jobbat 36 män och 18 kvinnor. Under 1994 18 män och 9 kvinnor.

Lokal-TV har bildats 1983 och första sändningen skedde i december 1982. Hösten 1983 startade man med regelbundna sändningar.

Sändning 1 gg/vecka och ca 40-50 gånger per år. Reprissändning förekommer. Sändningens längd i medeltal 120 minuter och under 1994 sändes 106 timmar program. Sommaruppehåll 1.6 - 20.8 (ca).

Anslutningar finns 1.146 och potentiella tittare ca 3.300 och per sändning uppskattar man att 55 % tittar.
 
 

Programinnehåll Programtyp

aktualiteter 10 % eget material 90 %

kultur 38 % utomstående 11 timmar

sport 2 % reklam -

övrigt 50 % religiöst 10 h 25 min

varav

direktsändning 21 %

Svenskspråkigt 94 % och finskspråkigt 6 %.

Textinformation görs på Tele samp (Teleloms utrustn.) Sidorna byts ut dagligen och per textslinga fanns i mars 1995 20 sidor.

Innehållet till 50 % reklam, 30 % föreningar och 20 % övriga. Priset för en reklamsida 100 mk/vecka, de övriga gratis.

Utrustning: Kamera och bandspelare; JVC Ky 17 (2 st), Sony UVW 100 Betacam, JVC Ky 15 (2 st), Panasonic Hi8.

Editering: U-Matic SP, Betacam, Sony UUW 1200 P.

Inspelningsbil med utrustning för inspelning med 5 kameror finns. Vid starten fanns en VHS bandspelare och kamera.

Huvudsakliga inkomster: Frivilliga medlemsavgifter, färsäljningsintäkter av reklam, videon, kopiering av kassetter. Medlemsavgifterna 70 % av inkomsterna. Huvudsakliga utgifter: Investering i utrustning, underhåll av studio, värme, el, telefon, försäkringar, kilometerersättningar, bokföringsarvode, räntor och amorteringar.

Frivilliga tittaravgiftens storlek 100 mk per år och 952 betalade 1994.

Från staden fick man 1994 verksamhetsbidrag om 24.000 mk och detta delas med Petalax lokal-TV. Under 1995 fick verksamheten följande bidrag; Trafikministeriet 15.000 mk, Svenska Kulturfonden 4.000 mk och nyårshälsningarna gav 16.000 mk.

Verksamhetens framtid: Vi har fortfarande tillräckligt med frivilliga medarbetare, större stöd från samhället skulle behövas för att kunna avlöna folk, ohållbart att i längden klara allt med frivillig arbetskraft.

Problem: kunde ha bättre ekonomi, behov av person anställd på deltid, tillfälligt anställda hinner bara lära sig jobba innan anställningen tar slut. Person gärna med journalistisk utbildning.

Medlem i förbundet. Positiva erfarenheter hittills, men kunde föra en ännu aktivare roll som samordnare vid inköp tex för att förhandla fram större rabatter.
 
 
 
 
 
 

12. Nykarleby lokal-TV

Karleborgsgatan 17

66900 Nykarleby

967-7220 041 Kontaktperson: Jan Sundqvist

Ingen anställd person inom lokal-TV för tillfället, men funnits vid ett par tillfällen en deltidsanställd verksamhetsledare på sysselsättningsstöd, men ekonomin tillåter inte en anställd för tillfället.

Genom åren har uppskattningsvist 20 män och 15 kvinnor varit involverade i verksam-heten. Under 1994 8 män och 4 kvinnor.

Lokal-TV verksamheten har bildats 1982, men första sändningen har skett så tidigt som 17.12.1972. Regelbundna sändningar startades 1982. Under 1972-1982 sändes endast sporadiskt.

Sändning en gång varannan vecka, cirka 20 gånger per år och alla sändningar går i repris. Sändningens längd i medeltal 80-100 minuter. Under 1994 sändes 28,5 timme. Sommaruppehåll juni-augusti.

Anslutningar finns 1.300 (+ 13.500 hushåll = 14.700 möjliga tittare) Kanalen delas av fem olika lokal-TVn i Nykarlebys kabelnät: Nykarleby, Munsala, Jakobstad , Pedersöre och Larsmo.

Potentiella tittare: cirka 30.000. Per sändning uppskattat 50-70 % av stamstadens 1.300 anslutningar samt 20 % av 13.500 hushåll.
 

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 33 % eget material 98 %

kultur 15 % utomstående material 2 %

sport 7 % reklam 2-8 %

övrigt 45 % 

varav 

direktsändning 16 %

Svenskspråkiga program till 99 %.

Textinformationen sköts med en Amiga 2000 D/68030. Sidorna byts en gång per dygn och per textslinga 100-120 sidor. Innehållet är till 7-10 % reklam, 40 % föreningar och 50 % övrigt. Reklamsidorna är de enda som är avgiftsbelagda och priset är 122 mk per sida.

Utrustningen är U-matic och Betacam. Kamera och bandspelare: Hitachi F10 (en rör), JVC-210 (3 rör), Hitachi 2 ckb (ccd), bärbar U-matic bandspelare.

Editering: Beta studio + U-matic. Bildmixer ForA VPS-500 (digital), Edit kontroller. Sony-500 2x8 ch. ljudmixer Teck. Textgenerator A 2000 Anim. m.m.

Vid starten fanns en lånad utrustning, svar och vit videomaskin med öppna rullar. Första egna utrymmet U-matic 1982.

Huvudsakliga inkomster: Eftersom lokal-TV hör till samma bolag som äger kabeln (Andelslag dvs nykarlebyborna själva) fås en del av årsavgifterna till Ny-TV. Reklamintäkter.

Huvudsakliga utgifter: Tekniken är den största utgiftsposten, plus lön för verksamhets-ledare när och om möjlighet för en har funnits.

Kommunen stöder genom att studion är i stadens utrymme och hyrs kostnadsfritt. Direkta ekonomiska stöd mera sparsamt (en gång på 23 år). 

Framtiden för lokal-TVn ser ljus ut så länge det finns folk som ställer upp och jobbar gratis. Problemen är att delar av kommunen inte ännu kan ta emot lokal-TV och i framtiden borde kabeln byggas ut eller med eter eller micro-våg sändare nå hela kommunen.

Är medlem i Förbundet.

13. Närpes När-TV 

Östra gränden 4

64200 Närpes

962-2243 225 Kontaktperson:Jan-Erik Widjeskog

En verksamhetsledare är anställd på heltid och under sommarmånaderna finns en sommarvikarie på sex veckor. Genom åren uppskattningsvis 25 män och 10 kvinnor varit involverade i verksamheten och under 1994 12 män och 4 kvinnor.

När-TVs första sändning har skett 5 mars 1982 och regelbundna sändningar startade 17 mars 1982. Sedan 1993 sänder När-TV per eter. När-TV har fram till 1993 hållit sommarpaus under juli månad, men i och med etersändningar föll den omfattande kassettdistributionen bort och nu inget sommaruppehåll mera.

Sändning en gång per vecka och 52 gånger per år. Repris går ut två gånger per vecka, det vill säga 104 gånger. Sändningens längd i medeltal 80 minuter och och under 1994 sändes 102 timmar (Obs: här är sändningar vid andra tider än ordinarie veckosändning med).

I Närpes finns 3.800 hushåll som kan se lokal-TV, men sändningarna går även utanför och kan sammanlagt ses av ca 20.000 hushåll. Potentiella tittare i Närpes 10.000 och totalt 50.000. Tittare per sändning i Närpes varje vecka 4.000. Sändningarna ses också regelbundet av ca 2.000 i Kristinestad. Dessutom i övriga kommuner ca 2.000 ytterligare (Kaskö, Malax, Korsnäs plus finska orter).
 

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 49 % eget material 99 %

kultur 20 % utomstående 1 %

sport 15 % reklam -

övrigt 16 % religiöst (eget) 8 %

varav 

direktsändning 10 % 

Svenskspråkiga sändningar till 100 %.

Textinformation via textgenerator ForA. Sidorna byts inför varje sändning, det vill säga en gång per vecka. I medeltal 20 sidor per slinga. Reklam existerar inte. Föreningar står för 50 % av innehållet och kommumal information och övrigt om resten.

Utrustningen är Betacam. Vid starten fanns U-matic L-band, JVC Ky 1900 trerörskameror med studioutrustning.

Huvudsakliga inkomster: Frivilliga tittaravgifter 80 %, Kommunalt stöd 

10 %, övrigt (nyårshälsningar, inkomster från utrustning) 10 %.

Utgifter: löner, arvoden 35 %, anskaffningar och kostnader för utrustning 20 %.

Den frivilliga tittaravgiftens storlek är 140 mk per år och under 1994 betalade 55 %, det vill säga 2.100 hushåll.

Kommunen ger 30.000 mk i verksamhetsbidrag. Studio i kommunalt utrymme till (i stort sett) självkostnadspris. Nyårshälsningarna ger extra tillskott i kassan. Vid årets sista sändning önskar företag, föreningar, församlingar tittarna Gott Nytt År och stöder När-TV med 130 mk för det. Senast gav det 27.000 mk.

Verksamhetens framtid ser bra ut. Har ett bra stöd från tittarna och får god respons. Jobbar i bra utrymmen och vår utrustning är av god lokal-TV kvalitet. Har en duktig medarbetarstab som hänger med många år ännu och en kraftig föryngring har skett i styrelsen och även bland medarbetarna.

Inga särskilda problem existerar. På sikt kan det uppstå problem när nuvarande "trotjänare" blir gamla, men samtidigt har flera unga kommit med i verksamheten. Verksamheten bygger idag mycket på att den heltidsanställde svarar för en stor dela av produktionen. Problem i framtiden med att ersätta honom?

Medlem i Förbundet och har hyfsade erfarenheter. Bra ha en organisation för gemensamma angelägenheter. Söff-kursen i våras var viktig. Kan gärna återkomma nästa år. 

14. Pargas lokal-TV

Tunnelgränd

21600 Pargas

921-4589 666 Kontaktperson: Alf Donner, ordf.

Anställd personal finns inte. Under åren jobbat ca 30 män och 15 kvinnor för verksamheten. Under 1994 jobbade 10 män och 5 kvinnor frivilligt.

Lokal-TVn har bildats 1988 och då har första sändningen skett. Sändning sker en gång per vecka med reprissändning. Sändningens längd i medeltal 45-60 minuter. Under 1994 sändes 50 timmar. Sommaruppehåll juni - augusti.

Anslutningar finns 2.400 och potentiella tittare ca 7.000.

Programtyper Programinnehåll

aktualiteter 20 % eget material 96 %

kultur 10 % utomstående 1 % 

sport 5 % reklam 1 %

övrigt 20 % religiöst 1 %

varav direktsändning 45 % övrigt 1 %

Svenskspråkigt 60 %, finskspråkigt 20 % och tvåspråkigt 20 %.

Textinformation finns och sidorna byts en gång i veckan. 20-30 sidor per textslinga. Reklam förekommer till 30 %, föreningar 20 % och övrigt 50 %. Reklamsidorna är avgiftsbelagda.

Utrustningen är VHS, samma som vid starten 1988.

Huvudsakliga inkomster: staden 60 %, sponsorer 30 %, övrigt 10 %. Utgifter: hyra, teosto

Frivilliga tittaravgifter finns ej. Staden gav 1994 ett bidrag om 35.000 mk. 

Verksamhetens framtid ser dyster ut. Problemen är att finns ej producenter. Utrustningen utsliten. Dålig ekonomi, årsbudget på 40.000 mk. Drar staden in sitt bidrag upphör verksamheten. 

Medlem i Förbundet med erfarenheter nämnda som "magert".

15. Pedersöre lokal-TV

(Se fotnot för reviderad information)

Skrufvilagatan 2

68919 Bennäs

967-7850 110, 7850 156 Kontaktperson: Ole Wik

Ingen anställd personal, men en civiltjänstgörare som verksamhetsledare. Genom åren jobbat 25 män och 5 kvinnor i verksamheten, och 1994 jobbade 12 män och 2 kvinnor.

Lokal-TVn bildats 18.3.1987 och första sändningen skett 16.10.1987. Regelbundna sändningar startade 1990.

Sändning en gång i veckan, 47 gånger per år. Några få repris-sändningar. Sändningens längd i medeltal 100 minuter. Under 1994 sändes 80 timmar. Sommaruppehåll juni-augusti, men kommun-fullmäktige sänds året om.

Anslutna hushåll i Pedersöre ca 2.800, totalt i nejden ca 14.000 hushåll. Potentiella tittare i hela Jakobstadsnejden ca 30.000. Per sändning uppskattat tittarantalet till

2.000 (?).
 

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 12 % eget material 95 %

kultur 16 % utomstående 5 %

sport 2 % reklam -

övrigt 30 % religiöst 1,5 tim

varav 

direktsändning 40 %

Svenskspråkiga sändningar till 97 % och finskspråkigt 3 %.

Ingen textinformation. Utrustningen är S-VHS. Kamera och bandspelare: 1 st Panasonic F-70, 1 st Panasonic 250, 1 st. Panasonic F-10, 1 st. Sony M3. Editering: Panasonic 7150 och 7750. Vi starten fanns U-MATIC HB.

Huvudsakliga inkomster: Frivillig tittaravgift, bingolotto-sändningar och reklamfilmning, bidrag från kulturnämnden.

Huvudsakliga utgifter: reseersättningar (bingolottoreklamsändningar), elmaterial.

Den frivilliga tittaravgiftens storlek 1994 var 50 mk och ca 23 % betalade (650 st). Kommunen stöder verksamheten med 13.500 mk och övriga sätt att finansiera verksamheten är genom julhälsningar.

Framtiden ser man ljust på. Bingo-Lotto ger pengar för fortsatt expandering och inköp av utrustning. Kärntruppen på 10-12 personer är villiga att ställa upp. 

Problemen är att antalet verksamma personer borde vara flera. Bingo-Lotto sändningar fordrar mycket arbete (övrig verksamhet blir lidande) men ger mycket pengar som placeras i utrustning.

Medlem i Förbundet. 

*) Fotnot: Klicka här för uppdaterad information om Pedersöre TV

16. Petalax - Bergö lokal-TV

66240 Petalax

961-3470 494 Kontaktperson: Sven-Erik Vesterback

Ingen anställd personal. Under åren uppskattningsvist varit involverade 14 män och 7 kvinnor. Under 1994 9 män och 2 kvinnor.

Lokal-TV har startat 1982 då också första sändningen har gått ut. Regelbundna sändningar inleddes hösten 1993. Sändning en gång per vecka med repris. 

Sändningens längd i medeltal 105 minuter och under 1994 sändes ca 55 timmar i 36 utsändningar. Sommaruppehåll 15.5 - 15.9. 

Anslutna hushåll 620 och potentiella tittare 1.500. 
 
 
 
 

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 54,5 % eget material 72,7 %

kultur 15 % utomstående 27,3 %

sport 1,8 % reklam -

övrigt 16,3 % religiöst 7,2 % 

varav övrigt 92,8 %

direktsändning 7,2 % 

Svenskspråkigt till 100 %.

Textinformation finns som en stillbild i rutan med information som bytes 2 ggr i veckan. Informationen är till 99 % av föreningar.

Utrustningen är VHS. Kamera: 2 x Sony V 5000 Hi8, 1 st Sony CCD-VX 1E Hi8. Bandspelare: 1 st Sony EV-S 9000 Hi8, 3 st VHS videobandspelare. Editering: Panasonic VJ-MX 12.

Vi starten fanns ingen egen utrustning utan allting hyrdes.

Huvudsakliga inkomster: frivilliga tittaravgifter, julhälsningar, kommunalt verksamhetsbidrag. Huvudsakliga utgifter: produktions-kostnader, teknikanskaffning.

Frivilliga tittaravgiftens storlek är 100 mk per år och 60 % betalade 1994. Från kommunen fås ett verksamhetsbidrag på 24.000 mk som delas med Malax TV produktion AB. År 1994 fick Petalax-Bergö 8.500 mk.

Vad gäller framtiden är det att fortsätta i samma stil. Problemen är brist på aktiva personer som på frivillig basis vill arbeta med lokal-TV, samt en svag ekonomi. Föreningen har inte tagit lån vilket betyder att förnyelsen av produktionsutrustningen går långsamt. Därav Hi8. 

Medlem i Förbundet och har bara bra erfarenheter och erhållit värdefull information.

17. Solf Lokal-TV

65450 Solf Kontaktperson: Bror-Erik Karlsson

Ingen anställd personal, men genom tiderna och även under 1994 har i verksamheten varit med 7 män och 2 kvinnor. 
 
 

Lokal-TV har bildats 1994, men första sändningen gjordes 1993. Paus har det varit i verksamheten under 1995. Sändningen är en gång i veckan och i medeltal 1,5 timme lång. Under 1994 sändes 10 timmar. Anslutna hushåll 400 st.

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 60 % eget material 60 %

kultur 20 % utomstående material 40 %

sport 10 % reklam -

övrigt 10 % religiöst 10 %

varav 

direktsändning 2 timmar

Svenskspråkiga sändningar till 100 %.

Textinformationen görs på en Amiga microdator och sidorna byts en gång per vecka. I medeltal 15 sidor per textslinga.

Utrustningen är VHS. Men finns också S-VHS och U-MATIC.

TBC är den enda till föreningen köpta utrustning, övrig utrustning tillhör de aktiva.

Huvudsakliga inkomster är de frivilliga tittaravgifterna som 1994 gav cirka 10.000 mk. Storleken är frivillig för betalaren, men 60 % betalade en avgift under 1994. Kommunen stöder inte verksamheten.

Verksamhetens framtid är dyster då det inte finns någon egen utrustning eller pengar. Ett annat problem är att mobilisera frivilliga medarbetare. 

Inte med i Förbundet pga den "osäkra framtiden".

18. Sundom Lokal-TV

Sundom ungdomsförenings Lokal-TV sektion

65410 Sundom 

961-3571 634 Kontaktperson: Martin Fjällström

Ingen anställd personal. Genom åren uppskattningsvist funnit 30 män och 10 kvinnor med i verksamheten. Under 1994 jobbade 8 män och 8 kvinnor i Sundom lokal-TV.

Lokal-TVn har bildats 1984 och första sändningen skedde 26.12.1984. Regelbundna sändningar startade 1990.

Sändningarna är 2 ggr i månaden med reprissändningar. Sändningens längd i medeltal 105 minuter. Och under 1994 sändes sammanlagt 49 timmar. Sommaruppehåll juni - augusti.

Anslutna hushåll 500. Potentiella tittare nämnt 900 och per sändning uppskattat till 600.

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 8 % eget material 92 %

kultur 35 % utomstående material 8 %

sport 12 % reklam 2 %

övrigt 45 % religiöst 24 %

varav övrigt 74 %

direktsändning 100 % 

Svenskspråkigt 99 % och finskspråkigt 1 %.

Textinformation på Amiga 2000. Sidorna bytes 1 gång per vecka och i medeltal finns 10 sidor per textslinga. Innehållet till 5 % reklam (100 mk per vecka och sida), 30 % föreningar (gratis) och 65 % övrigt (gratis).

Utrustningen är S-VHS och U-MATIC. Kamera och band-spelare: 2 st U-MATIC bärbara bandspelare, 3 st U-MATIC stationära bandspelare, 2 st U-MATIC kamera. 1 st VHS kamera. Vid starten fanns ingen utrustning utan verksamheten startade som en kurs i Vasa arbetarinstitut 1984.

Huvudsaklig inkomst tittaravgift som varierar mellan 50 - 150 mk. Och under 1994 betalade 70 %. Huvudsakliga utgifter är utrustning. Kommunen stöder inte verksamheten.

Problemen i verksamheten är att få frivilliga medarbetare och dessutom ekonomiska problem. 

Är medlem i Förbundet och medlemsskapet har inte gett något speciellt.

19. Terjärv TV

Vi i Terjärv r.f.

68700 Terjärv 

968-8675 216 Kontaktperson: Elof Granholm, ordf.

Ingen anställd personal. Under åren varit inkopplat 3 män i verksamheten, under 1994 4 män.

Lokal-TV bildades 5.2.1981 (registrerat 15.10.1985) då också första sändningen skedde och sändningarna har varit oregelbundna sedan dess. Sändning allt mellan 2 gånger per vecka till 1 gång per månad. Reprissändningar finns. Sändningens längd i medeltal 180 minuter och under 1994 sändes 10 timmar. 

1994 var det uppehåll i verksamheten pga flyttning och renovering av studion. Annars förekommer inte normalt något sommaruppehåll. Anslutna hushåll 380 och potentiella tittare uppskattat till 1.500 - 2.000. Per sändning cirka 1.000 - 1.500 tittare.

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter - eget material 100 %

kultur 60 % utomstående material -

sport - reklam -

övrigt 40 % religiöst -

varav övrigt -

direktsändning 40 %

Svenskspråkiga sändningar till 100 %.

Textinformation med Amiga. Sidorna bytes helt enligt kundernas önskemål. Reklam i textinformationen är 5 % (100 mk sida/vecka), föreningarnas andel 90 % (100 mk sida/vecka), övrigt 5 % (egen verksamhets information).

Utrustning är S-VHS och BETACAM M2. Kamera och bandspelare: 

S-VHS, Chip-kameror. Editeringen är datorbaserad. Vid starten fanns VHS.

Huvudsakliga inkomster 1994: kommunalt bidrag, Text-TV reklam. Huvudsakliga utgifter: kassetter, komplettering av utrustningen.

Frivilliga tittaravgifter finns och är mellan 0 och 100 mk och under 1994 betalade 0 %. Kommunen gav under 1994 ett stöd om 3.000 mk. Verksamheten finsansieras också med danslavsuthyrning och privata tillställningar.

Framtiden är den att fortsätta som förut då verksamheten är så gammal att det är svårt att sluta. Problem är tidsbrist för den frivilliga arbetskraften. Svårt få bidrag från kommun och tittare.

Ej medlemmar i Förbundet med motiveringen att verksamheten är helt beroende av bidrag och man sparar in där man kan.
 
 
 
 
 

20. Wör-TV

66600 Vörå

961-3833 160 Kontaktperson: Mischa Hietanen, ordf.

Anställd personal finns inte, men genom året har det jobbat 45 män och 15 kvinnor i verksamheten. Under 1994 17 män och 5 kvinnor.

Wör-TV har bildats 28.12.1989. Och första sändningen gick ut i april 1990 och från dess varit regelbundna sändingar. Sändning 1 gång per 2 veckor med repris. Längden på sändningen i medeltal 55 minuter och under 1994 sändes cirka 30 timmar program. Sommaruppehåll medlet av juni till slutet av augusti.

Anslutna hushåll 1.100. Potentiella tittare uppskattat till 2.800 och per sändning ser ca 1.500 tittare.

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 50 % eget material 95 %

kultur 15 % utomstående material 5 %

sport 15 % reklam -

övrigt 20 % religiöst 5 %

varav 

direktsändning 30 %

Svenskspråkiga sändingar till 100 %.

Textinformationen sköts med en Amiga 2000 och sidorna byts 1 gång per vecka och i medeltal 12 sidor per slinga. Reklam 30 % (100 mk per sida), föreningar 20 % (100 mk per sida), övrigt 50 % (100 mk per sida).

Utrustningen är U-MATIC. Kamera och bandspelare: JVC KY 210, Sony DCX-3000, JVC PR-4800 (2 st).

Editering: JVC PR 900 E (2 st), JVC RM-G 850 E, JVC KM-1200 (bildmixer), MI-2000 (audiomix), ForA 300 P TBC. Övrigt: VHS, CD, Cass, Phono, For A WTV 120, VES Videocep, Rudhead, 12 miccar, oberäkneliga mängder kabel.

Vid starten fanns medlemmarnas egna hemvideo (VHS).

Huvudsakliga inkomster: Frivilliga tittaravgifter 70 %, textinformation 

15 %, försäljning, utbytning 10 %, anslag 5 %. Huvudsakliga utgifter: amortering på lån, reparationer.

Frivilliga tittaravgiftens storlek 100 mk 1994. 23 % betalade. Från kommunen 1994 ett anslag på 4.000 mk. 

Verksamhetens framtid hänger på en föryngring bland medarbetarna för att kunna inge hopp. Problemen är för få medarbetare. "Kreativa människor grälar ibland".

Medlemmar i Förbundet.

21. TV Åland

Ålands Videoproduktion AB

Box 171

22101 Mariehamn Kontaktperson: Ulf Weman

Under säsongen augusti 94 - juni 95 har funnits 4 heltidsanställda.

En producent/redaktör, en fotograf/videotekniker/redigerare, en fotograf/redigerare (timanställd), en reklamkonsulent/säljare (provisionslön + fast månadslön).

Inom verksamheten har genom åren jobbat 20 män och 15 kvinnor. Under 1994 9 män och 4 kvinnor.

TV-Åland har bildats hösten 1984 och första sändningen skedde i september 1994 och sedan dess forlöpt regelbundet. 

Sändning 6 gånger per vecka och repris 4 gånger per vecka. Sändningens längd i medeltal 60 minuter. Under 1994 sändes 232 timmar. Under veckorna 23 till 32 förekommer sommaruppehåll.

Anslutna hushåll ca 7.500. Potentiella tittare 16.500 och per sändning 2.700 - 4.800 tittare enligt tittarundersökning.

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 17 % eget material 99 %

kultur 34 % utomstående 1 %

sport 40 % reklam 10 %

övrigt 29 % religiöst 1 %

varav

direktsändning 2 %

Svenskspråkigt till 100 %.

Ingen textinformation, men dock ett infoband med tidtabeller och reklam rullar varje dag och byts 1 gång per månad.

Utrustning BETACAM. Kamera och bandspelare: Sony M7 kamera med bandspelare BTS (Sony BCB35), Camcorder Sony 537 med bandspelare PVV. Editering: Sony: recorder PVV 2800, player PVV 2600 (edit 1), player UWV 1600, recorder UWV 1800 (edit 2). DVE/bildmixer 500 (edit 1). 

Övrigt: studio med chromakey-teknik, skild speakerstudio. Vid starten fanns basutrustning byggd på

U-MATIC teknik.

Huvudsakliga inkomster: reklamintäkter 57 %, beställda program 23 %, övrigt 20 %. Huvudsakliga utgifter: Löner inkl. soc. kostnader 60 %, teknisk utrustning 25 %, övriga driftsutgifter 15 %. Frivilliga tittaravgifter finns ej. Kommunen stöder ej.

Framtiden: Den lokala TV-produktionen hålls fortsättningsvis på en blygsam nivå eftersom reklamintäkterna är begränsade. Förslag finns dock på dagliga direktsända TV-nyheter via någon av två befintliga TV-sändare på Åland. Kräver dock samhällsstöd.

Problem: Tillfredsställande ekonomi är svårt att nå om man vill hålla hög teknisk och redaktionell nivå på de lokala TV-sändningarna vilket också medför problem att få kompetent personal. Vår erfarenhet är att tittarna sällan nöjer sig med sämre kvalitet än vad de får hos de stora TV-bolagen.

Ej medlemmar i Förbundet med förklaringen att ej känt till verksamheten.

22. Årvas TV

Föreningen Årvas TV r.f.

Öurvägen 11 B

66800 Oravais

961-3850 235 Kontaktperson: Matti Kujanpää

Ingen anställd personal men med i verksamheten har varit 40 män och 20 kvinnor genom åren och under 1994 20 män och 8 kvinnor.

Årvas TV har bildats 1989. Första sändningen skedde 19.11.1989 och regelbundna sändningar startade 1991. Sändning en gång i veckan med repris. Sändningens längd i medeltal 90 minuter. Under 1994 sändes 48 timmar. Sommaruppehåll juni - augusti.

950 anslutna hushåll. Potentiella tittare 1.800 och per sändning cirka 1.200.
 

Programtyp Programinnehåll

aktualiteter 42 % eget material 83 %

kultur 21 % utomstående 17 %

sport 4 % reklam -

övrigt 33 % religiöst 12,5 %

varav övrigt 87,5 %

direktsändning 17 %

Svenskspråkiga program 90 %, finskspråkigt 10 %.

Textinformation med data. 50 sidor i medeltal per slinga. Reklam 60 % (130 mk/sida), föreningar 30 % (gratis), övrigt 10 % (gratis).

Utrustning S-VHS, U-MATIC. Kamera och bandspelare: 3 st. CCD kameror, S-VHS camcorder, Bärbar U-MATIC SP. Editering: 1 st. S-VHS, 2 st. U-MATIC SP, Editor ForA EC-780.

Vid starten 1 st kamera, 2 st. U-MATIC HB, 1 st. bärbar HB.

Huvudsakliga inkomster: tittaravgifter och reklam. Huvudsakliga utgifter: banklån och materialanskaffningar, underhåll

Frivilliga tittaravgiftens storlek 1994 var 100 mk och 30 % betalade. Staden stött verksamheten med bidrag på 8.900 mk och lån 50.000 mk.

I framtiden ska Årvas-TV sträva till att utvidga verksamheten. Problemen är ekonomiska och svårt att få engagerat tillräckligt med frivilliga medarbetare. 

Medlem i förbundet.
 
 


Hem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.