Videoforums pristävling 2004

 

Lokal-TV i Tammerfors 20-21 november.

 

I juryn: Nina Wessberg (FST), Dag Andersson (Filmcentrum) och Karl Sahlgren (obunden).

 

 

Sundom Lokal TV

 

1.

TJÄRBRÄNNING. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent: Stig Lundell. Manus: Ragnvald Finne, Kamera/redigering: Stig Lundell, ljud: Sven Olof Skagersten. 13'.

Ett i sig intressant uppslag eftersom det denna gång inte är fråga om en traditionell tjärdal utan en behändig "hemförpackning" av plåt. Tyvärr är ljudarbetet dåligt och försöket att lösa inspelningen enbart i intervjuform fungerar inte. Dylika programkoncept kräver en speakerröst då och då för att en tidsmässigt utdragen scen ska ska kunna förkortas på ett för helheten tillfredsställande sätt. Flera närbilder och flera bildvinklar hade varit att föredra. 

 

 

NY-TV, Nykarleby

2.

INFÖR PÅSKENS BUDSKAP. Lokal-TV-produktion. Producent: Bo Kronqvist. Manus: Kronqvist/Jan Sundqvist. Dokumentär. 10'23".

Ett annat sätt än det gängse att förmedla påskens budskap i en av lutheranismen präglad bygd. Programmakarna hade valt att banda andakten utan publik, vilket gav ett naket intryck genom att de tända ljusen framför ikonerna och annan bildintensiv rekvisita som vanligen förekommer i den ortodoxa andaktsutövningen saknades. Körsången borde ha framförts på svenska.        

 

3.

SCOTER ON WATER. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent: Jan Sundqvist. 7'15".

Fart och flykt har genom åren varit kännetecknande för Janne Sundqvists bildspråk. Också denna gång hade han fått ut mycket av vattenskotrarnas vansinnespiruetter på (och i) Nykarlebyälven, i med- och motljus, i slow motion o.s.v. Den musikinitierade delen av juryn lät sig dock inte imponeras av bild/ljudkompositionen. Trots farten och flykten var inslaget för långt för att fungera som ett renodlat pausprogram. Hälften hade räckt, då hade man undvikit upprepningarna.    

 

4.

MÖTEN VID ETT KÖKSBORD. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent Bo Kronqvist. Manus: Kronqvist/Jan Sundqvist. 18'48".

Programrubriken för tankarna till en programserie om prominenta personer i Nykarlebynejden. Yles utrikes- och regionredaktör står sig väl i konkurrensen. Lätt och ledigt svarar han på reporterns frågor. Någon djupare bild av personen bakom namnet förmedlas kanske inte och inserterna från hans utrikesäventyr är tyvärr så få och så korta att de inte ger önskat lyft. Men ett sympatiskt program är det trots den något enahanda bildsättningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖPPEN KLASS

5.

DEN VITA ÖRNEN. Dokumentär. Alltiallo: Bore Möller, Jägargatan 17, 10650 Ekenäs. 17'20".

Efter långt och tåligt buret lidande i naturfilmandets tjänst fick Bore Möller uppleva triumfens ögonblick då den vita örnen en vinterdag uppenbarar sig i luppen. Och inte bara en vinterdag utan flera! Hans begeistring känner inga gränser, vilket han också bjuder tittaren/lyssnaren på i övermått. Tävlingsversionen är nerklippt från 35 minuter till drygt 17 minuter. Juryn hade för sin del gärna sett en ännu kortare och därmed ännu slagkraftigare version. Hur som helst, resultatet blev I pris i öppna klassen: pekuniärt är det fråga om 200 euro för dessa på våra breddgrader unika bilder.   

 

 

 

KARIS TV

6.

NYA JOBB I BYN. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent: Egon Blomqvist (för Västnylands Byar r.f.). 18'.

Programmmet för in något nytt i Lokal-TV-verkligheten, nämligen samarbete över inte bara kommun- utan också landskapsgränserna. Resultatet är en film med inslag från Ingå i söder till Karleby i norr. Via stöd från EU försöker man genom olika aktiviteter stimulera utvecklandet och återställandet av slumrande bymiljöer. Tyvärr saknas här baskunskap om de presenterade byarna liksom också en karta över dem. Dessutom täcker inte titeln tillnärmelsevis filmens innehåll. Men raserandet av de geografiska gränserna bevekte juryn som efter omtittning och livlig ordväxling beslöt tilldela Nya jobb i byn II pris i kategorin Årets bästa Lokal-TV-program. Prissumman är 400 euro.

 

NÄR-TV, NÄRPES

7.

PATRIK GULLSTRÖM: "ÅREN EFTER ISHOCKEYOLYCKAN". Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Alltiallo: Maria Launonen. 18'.

Ett angeläget program om en lovande ishockeyspelare som blev rullstolsbunden efter en olycka i rinken. I dag besöker han bl.a. skolor för att berätta om sitt liv och lyckas därmed skingra fördomar om handikappade. Också här har När-TV:s arkiv flitigt utnyttjats. Programmet ger ibland ett råddigt intryck och klippningen kunde ha varit stramare, men trots dessa anmärkningar beslöt juryn tilldela Maria Launonen III pris i kategorin Årets bästa Lokal-TV-program; priset inkluderar också hennes program "Johan Becker: Från ung till idag" (se närmare nr 10). Prissumman är 300 euro. 

 

8.

FORNTID.Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Alltiallo: J-E Widjeskog. 18'.

Bakom den torftiga titeln döljer sig ett program som kan ses som ett skolexempel på hur man utan större åthävor kan få till och med stenar att tala. Anslaget ges av en kort översikt över istiden, beledsagad av  en talande kartskiss, och därefter följer en intressant presentation av de i de sydösterbottniska skogarna överraskande rikligt förekommande fornminnena. Sekvenser från en tidigare När-TV-pro-duktioner har påpassligt klippts in i helheten som lever högt på den karismatiska programmakarens karisma. Juryn beslöt efter omtittning och intensiv diskussion enhälligt tilldela Forntid I pris i kategorin Årets bästa Lokal-TV-program. Prissumman är 600 euro. Kallestatyetten får J-E. Widjeskog på köpet.          

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

TRÄD. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Alltiallo: J-E Widjeskog. 13'.

Juryn överraskades av att det finns så många olika trädslag på Närpes breddgrader och känd mot slutet började kännas alltför kompakt på grund av den stora faktadosen. "Materialet skulle ha räckt till två program", utbrast en jurymedlem och fick tyst medhåll av kollegorna.    

 

 

10.

JOHAN BECKER: "FRÅN UNG TILL IDAG". Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Alltiallo: Maria Launonen. 19'.

Vi får följa underbarnet Johan Beckers väg mot stjärnorna, bland vilka Fame Factory-segern är den hittills klarast lysande. Programmets styrka ligger i att När-TV har så mycket arkivmaterial att bjuda när det gäller just Becker. Samtidigt ställer dylika återblickar krav på återhållsamhet i editeringsskedet så att det gamla smidigt smälter in i det nyinspelade materialet. Därvidlag hade stramare klipp-ning behövts. Reportern föreföll att visa den intervjuade stor respekt, vilket gjorde att man inte riktigt kom "kändisen" in på skinnet. Men i det stora hela är det ett intressant inslag och juryn beslöt - ännu en gång efter om

11.

POSTRODDEN HOLMÖ-BJÖRKÖ. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent: Lisen Nybäck. Kamera: Erik Nybäck. Redigering: Thomas Holm. 19'40".

Ett reportage som möjligen tillfredsställer dem som var med på roddäventyret men som tyvärr inte öppnar sig för en bredare tittarskara. En klar disposition saknas. Ett allmänt kringsnack, där Holmön intar en central plats, leder bort från det titeln utlovar, nämligen tävlingen över Kvarken. Om den får man ingen riktig uppfattning, isynnerhet som den kommer i blickpunkten först under programmets sista minuter.  

 

MALAX TV

12.

ORIENTERINGS DM. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent: Håkan Jäntti. 14'.tittning och oändliga diskussioner - belöna reportaget med III pris i klassen Årets bästa Lokal-TV-program. Priset inkluderar också Maria Launonens andra tävlingsbidrag  "Patrik Gullström: ÅREN EFTER ISHOCKEYOLYCKAN" (se nr 7).   

 

 

ÅRVAS TV

Reportaget är gjort inspelningsdagen och någon finslipning av råmaterialet kan man av naturliga skäl därför inte vänta sig. Ett renodlad sportkommentar är det visserligen inte; utläggningarna om arrangemangen och bespisningen ges för stor plats och de insprängda intervjustumparna kunde ha varit kortare. Men allmänt taget bjöd inslaget på många goda bildsekvenser från detta orienterings-DM, ansåg juryn.   

 

 

13.

SÅNGSVANEN. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Alltiallo: Margaretha Lindholm. 12'.

En naturfilmsmusikal till tonerna av Tjajkovskij, vilket inte alla i juryn föreföll att falla för. Filmen får en skev upptakt genom att programmakaren valt att presentera svarthakedoppingen innan titelrollsinnehavarna intagit scenen. En genomgående stramare klippning hade gett en bättre helhet. Produktionen blottar den kroniska tidsbrist Lokal-TV lider av, vilket i det här fallet bl. a. innebar att programmakaren inte fick sina kompletterande bilder vid sitt enda (?) förnyade besök på inspelningsplatsen beroende på att svanparet just då inte råkade vara på plats.     

 

 

 

 

 

14.

FREDAGS GOURMET. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Alltiallo: Roy Smulter. 19'30".

Huslig ekonomi har blivit ett kärt programinslag i alla tv-kanaler. Risken för upprepning är uppenbar och en sådan mättnadskänsla inföll här. Som en lektion i huslig ekonomi är programmet OK. Juryns kvinnliga medlem efterlyste dock flera närbilder av rätter och rekvisita.   

 

 

LARSMO NÄR-TV

15.

TIMRINGSKURS VID LANNÄSLUND. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Producent: Guy Stenberg. Manus: Guy Stenberg/Sonja Rantamäki. 19'40".

Om matlagningsprogrammet från Malax var OK som en lektion i huslig ekonomi så är den här doku-mentären om hustimring det i minst lika hög grad. Efter en stel inledning blir det roligare med närbilder av olika arbetsmoment där yxan och motorsågen bjuder på efterlängtade ljudeffekter. Texten är också bra, med speakar (sånt ger sig lokal-tv-redaktörerna sig alltför sällan tid med) insprängda här och där för att levandegöra det som för ögonblicket ligger i fokus. "Hedersomnämnande", mumlade en jurymedlen fullt hörbart, vilket meddelas endast på detta sätt. 

 

Sammanfattning: Trots att antalet program aldrig har varit så lågt (15 st) som i år under Videoforums historia, var juryns tittningsprocedur tidsmässigt lika omfattande som tidigare. Det beror dels på att inga kort-korta snuttar (konstskoleleverna i Nykarleby lyste denna gång endast med sin frånvaro) hade sänts in och dels på att det fanns så många jämnstarka program. Det krävdes som sagt omtittningar och förnyade diskussioner innan enighet om prisprogrammen kunde nås.   

 

 

 

 

  [TILLBAKA] [HEM]