Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 4/98

Bästa lokal-tv medarbetare!

Sommaren är här och de flesta lokal-tv stationer har sändningsuppehåll men redan nu är det dags att planera och göra program.

Videotävling i samarbete med Carrefour

Videotävlingen i samarbete med Carrefour Ostrobotnia kommer att genomföras, i detta skede har en del anmälningar om intresse inkommit. Så till alla som anmält sig är det bara att köra igång men ännu finns det plats för flera bidrag, vi bifogar en puff för tävlingen med vidare direktiv. Videoforum -98 Förbundets styrelse sammanträdde senaste lördag (18.7.98) bl.a diskuterades årets Videoforum och planeringen är i full gång. Tid och plats. Strandhotellet i Ekenäs 23-25 oktober. Kostnader. Deltagaravgift inkl. mat o. logi 700 mk. För medlemmar i lokal-tv förbundet 350 mk. Avgift för de som ej övernatttar på hotellet 350 mk och för medlemmar 175 mk. Program, Programmet planeras som bäst, föreläsare i lokal-tv relaterade ämnen, videotävlingar, screeningar - diskussion och kritik kring tävlings bidragen mm mm Har du önskemål eller synpunkter så ta gärna kontakt med förbundet. Videotävlingen på Videoforum Förutom den traditionella videotävlingen med priser kommer det under forumet att delas ut pris i tävlingen som görs i samarb. m Carrefour Ostrobothnia med teman; -Miljö, -Rasism och Sysselsättning. Den totala prissumman i den tävlingen är 21.000 mk!(regler bifogas) I videoforumets videotävling är reglerna som tidigare; Tre priser kommer att delas ut i kategorin Finlands bästa lokal-tv produktion (guld, silver o. brons). I den öppnakategorin kommer ett program att belönas. Programmen får max vara 20 min långa (längre program kan klippas ner) Endast ett program per kassett, på kasetten (normal-VHS) skall framgå tittel, längd och vem som gjort den. En tävlingsblankett för varje program skall ifyllas och sändas med kasetterna. Innehållet är fritt, kan handla om vad som helst och på det sättet kan "normala" lokal-tv program delta i tävlingen. Juryn kommer att sammanträda före forumet och på det sättet har juryn en god översikt över bidragen och kommer att lyfta fram olika programtyper och sätt att göra program på, plats för kritik och diskussion. Program som tävlar om titteln Finlands bästa lokal-tv produktion skall vara gjorda för och av en lokal-tv station och även sänts i lokal-tv. I den öppna kategorin är reglerna lika men programmet som premieras behöver inte vara producerat av lokal-tv, vem som helst tävla videoverkstäder, skolor m.fl.

Bidragen jämte tävlingsblanketter sändes till Karl Sahlgren, 03 300 Otalampi, före 1.10.98 (bidragen bör då vara på plats)

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte kommer att hållas i samband med forumet, särskild kallelse sänds senare till alla medlemsoganisationer. Så långt om årets Videoforum, mera information och närmare programinnehåll senare. Medlemsavgift De lokal-tv stationer som inte ännu betalt sin medlemsavgift bör göra det till kontot Aktia Bank 405591-27601 i det snaraste. En stor del av Infobreven mm kommer i framtiden enbart att sändas till medlemmar, informationen kommer också att finnas på vår hemsida, med viss fördröjning. Med soliga lokal-tv hälsningar
Jan Sundqvist ordf.

ibrv0498.wp6


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.