Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 2/2002

HEJ!

Det händer på lokal-TV fronten just nu! NY-TVs Jan Sundqvists genombrott (se bifogad artikel) med att sålt programmet Onnis runda till FST är något som givetvis gynnar inställningen till lokal-TV i hela Svenskfinland. Och effekterna syns redan. FSTs satsning att öka de regionala inslagen (se Vbl-artikel 13.2 [Kommer inom en snar framtid att läggas ut här på hemsidan -webmaster] ) och att de ser lokal-TV som en möjlig producent av tex. telegrambilder visar en ny inställning från FSTs sida. Ett nätverk för lokala filmare kunde sammanställas för att få igång ett utvecklande samarbete.

FRAMTIDSPROJEKTET

Den 1.2 presenterade animator Gunvor Häggman från Carrefour Svenskfinland och Ylva Fjäder för Framtidsprojektets representant Henrika Zilliacus-Tikkanen och Kulturfondens ombudsman Gunilla Hellman den projektplan som utarbetats kring lokal-TVs framtid. Samtidigt togs upp den sammanfattning av de tio lokal-TVn som skissat sin framtid på den förfrågan vi skickade ut. Mottagandet var positivt, de var överens om att lokal-TV är en resurs att satsa på i framtiden och såg hotbilderna men också möjligheterna.

En dryg vecka senare uttalade den blivande Kulturfondsdirektören Krister Ståhlberg sina visioner och han såg lokal-TV som en viktig resurs i framtiden och säger "Man kan fråga sig om det faktiskt är så att produktionen skall koncentreras till Böle. En fråga som är värd att diskutera är om fonden borde stöda enskllda produktionsbolag" (Hbl 9.2.2002) Han ser alltså redan nu visionerna av digitalisering som att fonden kunde ha en uppgift att stöda lokal-TV.

RIKTLINJER

Feedbacken från mötet på Kulturfonden av idag är att vad gäller teknik är inställningen som tidigare, Fonden är ovillig att satsa direkt på teknik. Det är i dock inte helt uteslutet, men fonden har en större betoning på innehåll och utbildning. Likaså direkta verksamhetsbidrag åt lokal-TV är inte i detta nu aktuellt. De konkreta riktlinjer vilka fonden såg som möjliga framtidssatsningar för förbundets och lokal-TVs del, var följande:

1. "Den rullande videoskolan", teknikpaket cirkulerar med lärare/pedagog i Svenskfinland, samarbete med Finlandssvenskt Filmcentrum och Pedagagiska fakulteten i Vasa och ev. flera.

2. Överföra historiskt värdefullt arkivmaterial till digitalt format. Planera tillsammans med Filmcentrum och ev. flera samarbetspartners.


3. Projekt i lokal-TV. Nu gäller det att samarbeta och fundera ut projekt, kurser, workshops mm. som kunde ge möjligheter till t.ex. anställd projektledare för en tid, nya medarbetare, program och ev. införskaffning av teknik. Poängen är att finna flera samarbetspartners; skolor, kommunen, arbis, föreningar , fler lokal-TV föreningar m.m. och skapa förutsättningar för framtiden. Även stora projekt kan komma ifråga.

Det har kommit fram många goda idéer från lokal-TV och flera av projekten är fullt genomförbara. Och Förbundet jobbar vidare på att söka vägar få fram flera projekt och kommer ta kontakt med olika samarbetspartners och hoppas att denna starka vind som nu blåser kommer få upp aktiviteten. Vi bör också tillsammans fundera hur och med vem vi kunde samarbeta och vad vi kunde göra, lokal-TV sinsemellan. Vi jobbar vidare och aktivierar och ta gärna kontakt med varandra och till Förbundet!

ANSÖKNINGAR

Denna månad har Kulturfonden ansökningstid för enskilda personer och arbetsgrupper, mera information på www.kulturfonden.fi. (i höst för föreningar och organisationer) Svenska Folkskolans vänner har också ansökningstid denna månad för bl.a. skolor, föreningar och organisationer: www.sfv.fi.

DIGITAL EDITERINGSKURS DEL II, 5-7 APRIL PÅ SÖFF

Kursen har flyttat fram några veckor, till veckoslutet efter påsk. Lärarens och Söffs tidtabell skuffade fram datumet. Hoppeligen passar detta veckoslut för de som hade tänkt komma med! Bifogat finns mera uppgifter kring priser och anmälning.

MEDLEMSAVGIFTEN 2002

Avgiften är i år 50 euro och för den som vill vara med i förbundet (kraftigt subventionerade priser för kurser och Videoforum hör till förmånerna bl.a.) kan fortast möjligt betala in på förbundets konto: 405591-27601.


Hälsningar och vi kämpar på i nya vindar!

Ylva Fjäder
verksamhetsledare


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org