Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
  Videoforum Nyheter & Info Organisationen Adressregister Övrigt Startsidan  

Aktuellt Kolla in vad som är på gång just nu på lokal TV's håll.

Infobrev Läs infobreven som förbundet sänder ut till sina medlemmar.

Kontaktuppgifter
kontaktuppgifter för styrelse & administration

Videoforum Vad hände på videoforum? Titta på videoklipp & bilder !

Lokal-TV karta
Adresser, telefonnummer, och geografiskt läge för stationerna

Styrelserummet
Privat område för styrelsen.

STADGAR
FÖR FÖRBUNDET FINLANDSSVENSK LOKAL-TV


§ 1

Förbundets namn är Finlandssvensk lokal-TV och dess hemort är Närpes stad. I dessa stadgar kallas Finlandssvensk lokal-TV förbund.

§ 2

Finlandssvensk lokal-TV:s syfte är att främja lokal-TV-verksamheten i Finland. Förena lokal-TV aktiva för att bevaka allmänna och gemensamma intressen som gäller lokal-TV verksamhet. Såsom främja kunskap om elektroniska mediers användningsmöjligheter, inspirera medlemmarna att producera audiovisuella produkter och att dokumentera samhälle och samtid samt främja medlemmarnas intresse med målet att utveckla lokal-TV.

För att förverkliga syftet skall förbundet:

  • Anordna utbildningstillfällen
  • Samordna med lokal-TV sammanslutningar och videoproducenter
  • Bedriva internationellt samarbete
  • Företräda medlemmarna vid kontakter till myndigheter och organisationer
  • Anordna mötes- och konferensverksamhet samt Videoforum
  • Samarbeta med videoverkstäder
  • Bedriva forskningsverksamhet samt
  • Ge information till sina medlemmar

§ 3

Som medlem i förbundet kan antas lokal-TV sammanslutningar med rättshandlingsförmåga, kommuner, samkommuner, idéella registrerade organisationer och företag med rättshandlingsförmåga. Medlemmar antas av styrelsen. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften kan graderas för olika medlemskategorier enligt årsmötets beslut.

§ 4

Förbundet är en idéell organisation. Styrelsen har rätt att anställa personal i den utsträckning de ekonomiska ramarna medger. Förbundet har rätt att motta gåvor och bidrag. Förbundet har rätt att äga och förvalta fast egendom som är nödvändig för verksamheten.


§ 5

Förbundets högsta beslutande organ är förbundets möten. Vid årsmötet som hålles före utgången av november månad behandlas följande:

1. konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
2. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
3. föredras styrelsens verksamhetsberättelse
4. föredras bokslutet och revisorernas berättelse
5. beslutes om fastställande av bokslutet, samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
6. behandlas styrelsens förslag till budget samt fastställande av verksamhetsplanen och medlemsavgift
7. val av styrelsens ordförande
8. val av ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter istället för dem som ståri tur att avgå
9. väljes två revisorer samt suppleanter för dessa. Av revisorerna bör en vara godkänd GRM revisor.
10. övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

Önskar föreningsmedlem att något ärende skall behandlas på förbundets möte skall han skriftligt anmäla därom till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

Till förbundets möten har medlemmarna rätt att sända tre representanter, men medlemsorganisationen har endast en röst. Styrelsen kallar till förbundsmöte minst två veckor på förhand så att en skriftlig kallelse skickas till varje medlem.

§ 6

Namnteckningsrätt har ordförande, viceordförande och sekreterare var och en ensam. Verksamhetsledaren har namnteckningsrätt tillsammans med ordförande.

§ 7

Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen, som väljs vid årsmötet varvid regional spridning av medlemmarnas hemvist strävas att beaktas. Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter jämte personliga suppleanter. Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder, dess ledamöter och personliga suppleanter för två år i sänder. Efter förbundets första verksamhetsår avgår hälften av styrelsen genom lottning. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare och skattmästare. Väljs sekreterare och skattmästare utom styrelsen har dessa inte rösträtt i styrelsens möten. Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande och tre ledamöter är närvarande.

§ 8

Förbundets räkenskaper avslutas per 30 juni. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till revisorerna för granskning senast den 15 september.

§ 9

Om ändringar av dessa stadgar besluter årsmötet, som också fattar beslut om upplösning av förbundet. Vid upplösning av förbundet tillfaller dess tillgångar Svenska Kulturfonden. Stadgarna har godkänts den 7 november 1993 av det stiftande mötet.


 

  Videoforum Nyheter & Info Organisationen Adressregister Övrigt Startsidan  
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)